Ocac.go.th


เกี่ยวกับเรา
 •                    สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเป็น กรมในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2545 ดำเนินภารกิจหลักในการส่งเสริมให้งานเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  (๑)    สืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมจากอดีต และปรับเปลี่ยนตาม องค์ประกอบของสังคมปัจจุบัน

  (๒)    สร้างสรรค์ สะสม และสร้างต้นทุนใหม่ทางวัฒนธรรมให้แก่สังคม

  (๓)    พัฒนางานศิลปวัฒนธรรมให้เกิดคุณประโยชน์ต่อชาติทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้  สังคมไทยรู้เท่าและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงศิลปวัฒนธรรม

            ตามกระแสโลกาภิวัตน์

  โครงสร้างองค์กรและภารกิจหลัก

                     แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ ส่วน ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการกรม ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ศูนย์หอศิลป์ และ สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานศิลปะร่วมสมัย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และสืบทอดภูมิปัญญาโดยคนรุ่นใหม่ ซึ่งสามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยวัฒนธรรมสร้างสรรค์ อันมีรากฐานที่ต่อยอดมาจากศิลปวัฒนธรรมในแบบดั้งเดิมตามพันธกิจหลัก คือ เผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์และนำงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ

  ภารกิจหลัก จำแนกขอบข่ายงานออกเป็น ๒ กลุ่มงานศิลปะ ๙ สาขา ดังนี้

                     งานวิจิตรศิลป์ คือ ศิลปวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการตอบสนองทางด้านจิตใจ สุนทรียภาพและความพึงพอใจมากกว่าประโยชน์ใช้สอย ได้แก่ ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง วรรณศิลป์ และคีตศิลป์

                     งานประยุกต์ศิลป์ คือ ศิลปวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นเรื่องของประโยชน์ใช้สอยเป็นสำคัญ โดยเกิดขึ้นจากการหลอมรวมและต่อยอดทางภูมิปัญญา ผนวกเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ จนเกิดเป็นผลงานอันทรงคุณค่า ถึงพร้อมด้วยความงามทางสุนทรียภาพ ที่เหมาะกับการดำรงชีวิตของมวลมนุษย์ ได้แก่ สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ เรขศิลป์ ภาพยนตร์ และการออกแบบเครื่องแต่งกาย

  พื้นที่บริการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

                      สำนักงานฯ ได้จัดตั้งพื้นที่บริการด้านศิลปะร่วมสมัย จำนวน ๒ แห่ง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รวมทั้งเป็นพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะของศิลปินไทยและศิลปินต่างชาติ ตามหลักการจัดแสดงผลงานศิลปะมาตรฐานสากล ได้แก่

                     หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานของศิลปิน  ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทย ซึ่งได้นำเทคนิควิธีการอันทันสมัยรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยยังคงรักษาสภาพเดิมของสถาปัตยกรรมอาคารทั้งภายในและภายนอกเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของอาคาร มีพื้นที่ใช้สอยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร

                     พื้นที่ชั้น ๑ มีลักษณะเป็นห้องโถงเปิดโล่งขนาดใหญ่ พื้นที่กว่า ๙๗๐ ตารางเมตร ขนานเป็นแนวยาวกับตัวอาคาร ช่วยให้นิทรรศการที่มีผลงานของศิลปินเป็นจำนวนมาก สามารถนำมาจัดแสดงอยู่ภายในหอศิลป์ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องส่งต่อไปยังห้องอื่น ๆ พร้อมด้วยห้องออดิทอเรียม ขนาด ๒๐๐ ตารางเมตร ความจุกว่า ๑๐๐ ที่นั่ง มีระบบป้องกันเสียงรบกวน พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีอันทันสมัย ทั้งในเรื่องของภาพแสงและเสียงอย่างสมบูรณ์แบบ รองรับการประชุม สัมมนา หรือการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านงานศิลปะในทุกแขนง

                     พื้นที่ชั้น ๒ แบ่งเป็นห้องโถงพื้นที่กว่า ๔๘๐ ตารางเมตร สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการขนาดเล็ก พร้อมห้องปฏิบัติการทางศิลปะ ๒ ห้อง ขนาดพื้นที่ ๑๓๐ และ ๑๖๐ ตารางเมตร เพื่อรองรับการอบรม Workshop และห้องสมุดด้านศิลปะร่วมสมัย ซึ่งได้รวบรวมทั้งหนังสือ วารสาร เอกสารวิชาการและภาพผลงานของศิลปิน เพื่อการค้นคว้าข้อมูลองค์ความรู้ด้านงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไว้อย่างครบถ้วน 

                     พื้นที่ชั้น ๔ บนพื้นที่รวมกันกว่า ๘๕๐  ตารางเมตร จัดตั้งเป็นศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน และศูนย์บันดาลไทย เปิดให้บริการทุกวัน ( เว้นวันจันทร์ ) ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. โดยไม่เสียค่าเข้าชม

                     หอศิลป์ร่วมสมัยรัชดา เป็นพื้นที่ให้บริการทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของกระทรวงวัฒนธรรม
  ที่มีพื้นที่ใช้สอยกว่า ๑๘
  ,๙๘๘ ตารางเมตร มีลักษณะเป็นอาคารร่วมสมัย ๓ ชั้น ที่คงเอกลักษณ์ความเป็นไทย รองรับการจัดงานอย่างกว้างขว้างทั้งงานนิทรรศการศิลปะขนาดต่าง ๆ งานด้านการแสดง การสัมมนา และอื่น ๆ ด้วยระบบการบริหารจัดการ สิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนในระดับสากล โดยแบ่งเป็นห้องนิทรรศการ ๖ ห้อง ที่สามารถแสดงนิทรรศการเฉพาะด้านได้ อาทิ การแสดงงาน multimedia ที่ต้องการใช้งาน lighting design ห้องงานแสดง performance ห้องแสดงงานที่มีมูลค่าสูง ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ หรือห้องงานแสดงขนาดใหญ่ที่ต้องการแสงจากธรรมชาติ รวมทั้งพื้นที่เปิดที่ไม่เป็นห้องเฉพาะ เช่น พื้นที่ระเบียงประติมากรรม โดยหอศิลป์ร่วมสมัยรัชดาจะพร้อมเปิดบริการในปี พ.ศ. ๒๕๖๑

   

  ***********************************

   

   

   

 • ภาพ :
  ไม่พบรูปภาพ