Ocac.go.th


ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 •                                                                                                                                                                                                      

   

   

   


   

  นางสาวดารุณี  ธรรมโพธิ์ดล

  รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

  (Chief Information Officer :CIO)

   

   

  วุฒิการศึกษา 

                            นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                               รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   

  การอบรม

                               การฝึกอบรมภายในประเทศ

         ๒๕๕๘          -    การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๘

        ๒๕๕๖          -    การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕

         ๒๕๕๐          -    การฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองและอัครราชทูต  

                                 ที่ปรึกษา ประจำปี ๒๕๕๐ ของกระทรวงการต่างประเทศ

         ๒๕๕๐          -    โครงการพัฒนาผู้นำและผู้บริหารมืออาชีพของกระทรวงวัฒนธรรม รุ่นที่ ๕ 

       ๒๕๕๐          -    การประชุมเชิงปฎิบัติการ"วิทยากรการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์"

       ๒๕๕๑          -    การอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด รุ่นที่ ๑   

                               

                                การฝึกอบรมในต่างประเทศ/ระดับนานาชาติ

         ๒๕๕๕          -   การฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course: AOCC)

                               รุ่นที่  ๒/๒๕๕๕ ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ และประเทศนิวซีแลนด์

         ๒๕๔๕          -  ASEAN-COCI Workshop on Project Development and Management

                               ณ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักเลขาธิการอาเซียน

         ๒๕๔๔          -    การจัดการวัฒนธรรมเชิงท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Training Programme on Development and Management of Cultural Tourism

                                in the Greater Mekong Subregion) ณ กรุงเทพฯ จัดโดย UN-ESCAP และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         ๒๕๔๐          -  ASEAN Project Development Training Course ณ กรุงจาการ์ตา

                                ประเทศอินโดนีเซีย จัดโดยสำนักเลขาธิการอาเซียน และUNDP

         ๒๕๒๗          -    การวางแผนการศึกษา ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

                                จัดโดยศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา (INNOTECH)

   

  การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

        ปัจจุบัน              -   รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

         ๒๕๕๖-๒๕๖๐      -   ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

         ๒๕๕๔-๒๕๕๖      -   ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมืออาเซียน

                                     สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

         ๒๕๕๒-๒๕๕๖      -   ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือพหุภาคี

                                     สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

         ๒๕๔๗–๒๕๕๒     -   นักวิชาการวัฒนธรรม ๘ ว. กองการสัมพันธ์ต่างประเทศ

                                    สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

         ๒๕๔๕–๒๕๔๗     -   นักวิชาการวัฒนธรรม ๗ ว. กองการสัมพันธ์ต่างประเทศ

                                    สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

         ๒๕๔๒–๒๕๔๕     -   หัวหน้าฝ่ายองค์การวัฒนธรรมต่างประเทศ

                                     กองวัฒนธรรมสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สวช

         ๒๕๔๑–๒๕๔๒     -   หัวหน้าฝ่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างประเทศ

                                    กองวัฒนธรรมสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สวช.    

         ๒๕๓๖–๒๕๔๑     -   หัวหน้าฝ่ายองค์การวัฒนธรรมต่างประเทศ

                                    กองวัฒนธรรมสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สวช.    

         ๒๕๒๒–๒๕๓๕   - นักวิชาการวัฒนธรรม กองส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม สวช.

                                -   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผนวัฒนธรรม สวช.

                                -   นิติกร กองวัฒนธรรมสัมพันธ์ สวช.

                                -   เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ กองวัฒนธรรมสัมพันธ์ สวช.


  เครื่องราชอิสริยาภรณ์

         ๒๕๕๖               -   ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)


  ติดต่อ

  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น ๓ อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม

  เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร

  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐  

   

   

   


   

   

 • ภาพ :
  ไม่พบรูปภาพ